Ar y diwrnod

Filmstrip Photos

Dyma enghraifft o sesiwn diwrnod llawn yn dechrau am 10.00yb

8.00yb - Paratoi

Staff y lle i baratoi’r ystafell gan roi cadeiriau mewn cylch.

Bydd tîm Feel The Beat yn cyrraedd ac yn mynd â’r offerynnau i’r ystafell. Bydd rhaid i’r adeilad fod â mynediad addas i’r tîm allu dod â’r offerynnau i mewn ar drolïau.

Cyfranogwyr yn cyrraedd, croeso a phaned.

10.00yb - Sesiwn 1

Bydd y cyfranogwyr yn dod i’r ystafell ac yn gweld y cylch drymio am y tro cyntaf.

Cyflwyno’r djembe a rhythm.

11.00yb Amser paned

11.20yb - Sesiwn 2

Dysgu gwahanol rythmau mewn un grwp mawr.

Perfformiad bach i ddangos ymdrech y grwp.

12.30yp Cinio

1.30yp - Sesiwn 3

Cyflwyno rhagor o offerynnau a synau Affricanaidd.

Edrych ar batrymau rhythm mewn grwpiau bach.

Bydd y grwpiau bach yn perfformio i weddill y cyfranogwyr a bydd y grwpiau yn rhoi adborth.

2.45yp Amser paned

3.00yp – Sesiwn Olaf

Y grwp i gyd yn cydweithio am y tro olaf i greu un perfformiad arall er mwyn arddangos eu sgiliau newydd a’u cydweithio.

Myfyrio ar y sgiliau sydd wedi eu dysgu ac ar sut mae’r grwp wedi datblygu.

4.00yp - Diwedd

 

This example uses Package 1 – full day with a delegate start time of 10.00.

8.00am - Preparation

Venue staff to prepare room with chairs in a circle.

Feel The Beat will arrive at the venue and arrange the instruments in the room. The venue needs to have access for the instruments to be wheeled in on trolleys.

Delegates arrive at the venue for welcome drinks.

10.00am - Session 1

The delegates are brought into the room and experience the drumming circle for the first time.

Introduction to the djembe and to rhythm.

11.00am Coffee break.

11.20am - Session 2

Learning different rhythms as a large group playing together.

A small performance to show the group effort.

12.30pm Lunch break

1.30pm - Session 3

Introducing other African instruments and sounds.

Exploring rhythm patterns in small groups.

The small groups perform to the rest of the delegates with group feedback.

2.45pm Coffee break

3.00pm - Final Session

The whole group work together to produce a final performance showcasing their new skills and team work.

Reflection on skill development and group awareness.

4.00pm - Close