Sylwadau gan gwsmeriaid

Dyma ddetholiad o’r sylwadau y mae Feel the Beat wedi eu derbyn gan gwsmeriaid. Cysylltwch â ni os oes arnoch chi eisiau gweld mwy o sylwadau neu os hoffech chi gael manylion cyswllt y cwsmeriaid a wnaeth y sylwadau.


Marco Cable Management Logo

Diolch i chi am drefnu sesiwn ddrymio gwerth chweil yma i ni ym mis Ebrill. Roedd y 10 a ddaeth wedi eu plesio’n arw ac yn awyddus i fynd i sesiynau eraill.

Roedd hi’n ddiddorol clywed barn ein gweithwyr ac rydyn ni’n hynod o falch i ddweud wrthoch chi y bu’r sesiwn yn llwyddiant ysgubol. Fe gawson ni adborth cadarnhaol dros ben. Dywedodd Hannah bod y sesiwn yn gyffrous ac yn llawer o hwyl. Roedd Tony nid yn unig wedi mwynhau’r profiad ond hefyd yn teimlo ei fod wedi dysgu sgiliau newydd. Gyda’i gefndir cerddorol, bydd yn siŵr o wneud defnydd da o’r profiad. Yn ôl Chris, rheolwr y ffactri, unwaith y cyrhaeddodd y gerddoriaeth y ffactri roedd pawb arall yn awyddus i gymryd rhan yn y sesiynau nesaf. Bwriad y cwmni oedd ysgogi a hyrwyddo datblygiad tîm a heb amheuaeth fe wnaeth eich sesiwn chi hynny a mwy. 

Roeddem ni wedi rhyfeddu at safon uchel eich dysgu a’r modd roeddech chi’n medru gwneud i ni deimlo’n gartrefol o’r cychwyn cyntaf. Roedd eich offerynnau yn arbennig ac roedd hi’n ddiddorol dysgu am darddiad ethnig y drymiau. Roeddech chi wedi cynllunio rhaglen gyffrous a oedd yn llawn bywyd ac wedi ein hysgogi i berfformio. Yn sicr, mi fyddwn ni’n argymell Feel-the-Beat i eraill.

Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi eto yn y dyfodol a phob dymuniad da yn eich menter greadigol.

Lillian MacGregor


Antioch logo

Cafodd sawl grŵp o “Antioch” y pleser o gymryd rhan yng ngweithdai drymio “Feel the Beat”, gyda Carol Thomas yn arwain.

Grŵp o dros 20 oedolyn, o bob oed a gallu cerddorol, oedd y cyntaf. Roedden nhw wir wedi mwynhau’r profiad ac wrth eu bodd gyda’r cyfle i gymryd rhan mewn ymarferion meithrin tîm a oedd yn llawer o hwyl. Hefyd, roedden nhw’n gweld bod y cyfnodau byr o ganolbwyntio dwys yn fuddiol iawn iddyn nhw.

Pobl wedi cael bywydau anodd oedd y trydydd grŵp. Roedden nhw’n frwdfrydig dros ben ac wedi gwirioni’n lân efo’r profiad.

Roedd bod yn rhan o dîm, gan gydweithio i gyfansoddi cerddoriaeth a rhythm sy’n fêl i’r glust, yn rhoi iddyn nhw’r teimlad o gyflawni rhywbeth gwerth chweil.

Sue Bond